Merchan Segura, Francesc

Creador de l’acte de l’Homenatge a la Gaiata i del concepte de «gaiata utòpica».
Membre de la Junta de Festes, en ______ - _______