Nos Escrig, Baltasar

Delegat de vendes a Castelló de Pirotècnia Zaragozana.
Secretari i tresorer i –posteriorment– president de la comissió de la gaiata 5, en la dècada dels seixanta, i president de la comissió de la gaiata 3 en 1966. President de la comissió de la gaiata 3, Porta del Sol, durant cinc anys, de 1984 a 1988. President de la gaiata 16, de 2006 fins a l’actualitat.
Arran de les seues aficions literàries, va publicar al llibret del sector 3 articles d’història i una gran quantitat de versos, dedicats a les dames i madrines.