García Esteban, Víctor

Acompanyant infantil de la gaiata 11, Forn del Pla, en 1997-1999.
President infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 2000.