Colla XAVALOIES

La conlloga XAVALOIES es va constituir com a associació cultural el 23 de juny de 1990.
     El nom “conlloga” va ser tret del llibre de Josep Pascual i Tirado titulat Tombatossals. Contalles de la terra. La citació del mot apareix quan el galifant, després de véncer els filisteus en la croada de les illes Columbretes es dirigeix als seus companys per reflexionar les consqüencies de la batalla:
     “...Tombatossals, amb els braços creuats, trist, amb mirada llastimenca i parla tremolosa, va dir a la conlloga seua:
     - Serà just que aquest mal sia hagut sols per un deler? I val açò el treball que ens costa, ni la dolor del meu cor que bat anguniós, ni la vida estimable de tant fill de Déu...?
     Pel que fa a la expressió “xavaloies” també apareix al llibre esmentat, quan Tombatossals amb els filisteus captius es presenta davant la cort del rei Barbut i aquests s´adonen de la bondat d´aquella gent:
     “...En açò tots els malastrucs filisteus captius varen comprendre, per les traces de tot allò que no perperirien mal amb aquelles gents tant xavaloies, tan senzilles, de cor tan tendre i de coradella aigualosa, escomençant pel rei ploró i acabant pels fills, puix encara que aquests portaven xafarots, de lluny se vea que estaven rovellats i tots plens de mosses”.
     Segons el glossari que recull Josep Pasqual i Tirado, “conlloga” és un sinònim de colla, conjunt de persones aplegades deliberadament i lliurement i que treballen o actuen juntes en una tasca determinada. Pel que fa a “xavaloies” seria un sinònim de abajocat, beneit, expressions col.loquials de la nostra comarca.
     Segons Alcover.Moll “conlloga” és una companya amistosa, un lligam de simpatia. D´altra banda, “xavaloies” és una persona massa bona, tímida o crèdula.