Flor Natural de Poesia, Premi

Més informació: 
XXIII Premi Flor Natural de Poesia.
 
1. Podran concórrer a aquesta convocatòria treballs
inèdits, en valencià o castellà, que no excedisquen de 70 versos.
El poema serà oferit a la Regina de les Festes, raó per la qual, la
temàtica i el contingut s’ajustaràn a la seua finalitat. Seran desestimats
els treballs que no s’ajusten als criteris. L’autor/a del treball premiat serà
convocat amb antelació suficient a l’acte de Proclamació de la Flor
Natural, haurà d’ asistir obligatoriament i oferir el poema a la Regina
de les Festes. El poema será publicat per l’Ajuntament per lliurar un
exemplar a cada assistent a l’acte.
2. Els poemes presentats no podran haver sigut premiats
amb anterioritat en cap altre certamen. Així mateix, no podran
concórrer els/les guanyadors/es de les dues últimes edicions.
3. Els treballs ostentaran un lema que figurarà també en
plica tancada a banda. En l’interior de la plica s’especificaran les
següents dades de l’autor/a: nom, cognoms, domicili, localitat, telèfon,
correu electrònic, fotocòpia del D.N.I. i currículum vitae.
4. Els treballs hauran d’estar escrits a doble espai i a una sola
cara i sense la firma de l’autor/a. Es presentaran per QUADRUPLICAT
EXEMPLAR i única plica.
5. Els treballs es presentaran en el Negociat de Cultura i
Educació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, carrer Gaibiel nº4
12003, en horari d’oficina. Es podrà utilitzar qualsevol dels mitjans de
presentació i enviament que s’establixen en la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú de 26
de novembre de 1992.
6. El període d’admissió de treballs finalitzarà a les 13 hores
del dia 5 de gener de 2011. El jurat resoldrà abans de les Festes de
la Magdalena del mateix any.
7. L’Ajuntament de Castelló de la Plana nomenarà un jurat
presidit per l’alcalde o regidor/a en qui delegue. Actuarà com a
secretari/a, el/la Secretari/a de la Corporació, o funcionari/a en qui
delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable.
8. S’establix un únic premi amb una dotació de MIL
DOS-CENTS EUROS (1.200,00 €) subjecta a les retencions fiscals
corresponents. El premi cobrix els drets d’autor de l’edició.
9. Si el jurat considera insuficient la qualitat dels treballs
presentats, el premi podrà quedar desert.
10. Els treballs no premiats es podran retirar, prèvia
acreditació, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de la
celebració de l’acte de Proclamació de la Flor Natural. Transcorregut
aquest termini, els treballs no retirats seran destruïts.
11. La participació en aquesta convocatòria implica
l’acceptació de les seues bases.
12. En cas de reclamació o conflicte, seran competents els
Tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.
 
Castelló de la Plana, setembre de 2010
Alberto Fabra Part
Alcalde de Castelló
 

Foto: